Random Thought

Đừng nói mình thiếu thời gian

Time Flies...

…thực ra là mình thiếu sự tập trung, thiếu năng lượng, thiếu những thứ để thúc đẩy mình chú ý hơn vào công việc mà mình đang không làm được do “thiếu thời gian”…