Random Thought, Uncategorized

[Random Thought 5]

Đại phú do thiên, tiểu phú do cần.

Cố gắng để làm người có năng lực nào anh em!!!

Nay ngồi nhìn nhận nghiêm túc thấy mình còn nhiều cái kém quá. Không thể như thế này mãi được!!!!!!!